登录注册
ZHEGIC, zHEGIC

ZHEGIC, zHEGIC

ZHEGIC, zHEGIC

帖子:0 管理员:Day
zLOTFinance是建立在Hegic基础上的质押协议。zHEGIC允许协议跟踪zLOT池内质押份额和表现。当池子启动时,zHEGIC的汇率开始于1zHEGIC=1HEGIC,汇率的增长等于协议性能。

行情走势

多空看盘

50%
50%

热门帖子

最近访客